top of page

Geïntegreerd Duurzaam Ontwikkelen gaat over de samenhang en balans tussen technische oplossingen, sociaal maatschappelijke oplossingen, architectonisch oplossingen, nieuwe zienswijzen, en bovenal ook oog voor de wensen van de koper of huurder van een woning.

Dit vraagt om een interdisciplinaire samenwerking van landschapsarchitect, architect, bouwer, infra deskundige, energie experts, waterspecialisten vanuit een duurzaamheidsambitie, duidelijke visie en heldere kaders. Partijen zitten op andere momenten dan men in de sector gewend is aan tafel en praten vanuit eigen deskundigheid mee over aspecten waar ze in de traditionele ontwikkeling geen betrokkenheid bij hebben. Samen zijn we een duurzame geïntegreerde bewuste “meester bouwer”.

Betekent dit dat het langer duurt? Nee, mits het proces goed wordt aangestuurd vanuit kennis en kunde. De kunst is om creativiteit de ruimte te geven, zonder te verzanden in details en het juiste onderwerp op het juiste moment aan de hand te hebben. Aangezien de verschillend aspecten met elkaar samenhangen, is ook het ontwikkelen geen lineair, maar een iteratief proces waarbij verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken. Het resultaat is een geheel dat meer is dan de som der delen.   

De gebruiker centraal
 

Uiteindelijk gaat het om de beleving van de gebruiker van dat wat we gecreëerd hebben. Bewoners participatie, zowel vanuit de omgeving als ook participatie van de menen die het gebied uiteindelijk gaan gebruiken vindt DGV group zeer belangrijk. Omwonenden en eindgebruikers ontwerpen mee. Het gaat er immers om dat er een gebied gemaakt wordt dat voldoet aan de wensen van de mensen die het gaan gebruiken. Daar ontwikkel je voor.

Het resultaat
 

Het resultaat is een wijk waar mensen langdurig met plezier wonen, in gezonde tijdloze prettige woningen waarin het goede uit het verleden gecombineerd is met het comfort van vandaag en waar men klaar is voor de toekomst.

Geïntegreerd Duurzaam Ontwikkelen staat altijd op het kruispunt van ambitie en economie.

Des te belangrijker is ook de rol die de overheid hierin speelt. Duidelijke ambities in de uitvraag voor ontwikkelingen en prioriteit geven aan deze ambities is essentieel.  Dit betekent in de huidige markt per definitie dat concurrentie op prijs losgelaten zou moeten worden en er juist naar duurzaamheidsambitie (en vooral ook realisatie) gekeken moet worden.

En daarnaast: bekijk duurzaamheid niet op het niveau van het huishouden, maar op gebiedsniveau. Maak het via regelgeving mogelijk dat er duurzame oplossingen toegepast worden die woning overstijgend zijn. En stel heldere eisen aan nieuwe ontwikkelingen die verder gaan dan het energie vraagstuk.

Wat is geïntegreerd duurzaam ontwikkelen?

bottom of page